ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-04-23

КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ «ПроектыщIэхэр пхыгъэкIынымкIэ стратегие жэрдэмхэм я агентствэм» и генеральнэ директор Никитин Андрей

2014-04-23

 •  Ахэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ инвестицэ щытыкIэр егъэфIэкIуэным, хьэрычэт IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ я проектхэр ядэIыгъыным, административнэ лъэпощхьэпохэр гъэмэщIэным, инвестицэ экономикэм къыхэзылъхьэфынухэм щIыналъэм и унафэщIхэм къагъэув шэсыпIэхэр зыхуэдэм щыгъуазэ защIын папщIэ гъэзэщIакIуэ властым и органхэм я лэжьэкIэм и пщалъэхэр зэтегъэувэным.
 • Псоми еджэн…

Жыгхэр щыхьэт зытехъуэ

2014-04-23

 • Санкт-Петербург щыIэ Красногвардейскэ районым и Малоохтинскэ паркым и Iэгъуэблагъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу тыгъэ хуащIа жыгей плъыжь 70-р щыхасащ. Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 70 зэрырикъум теухуа Iуэху дахэм хэтащ КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Дроздов Игорь, дуней псом щыцIэрыIуэ кинорежиссер Сокуров Александр, КъБР-м и лIыкIуэу Санкт-Петербург щыIэ Сэралъп Альберт, КъБР-м и цIыхубэ артистхэу композитор Къэбэрдокъуэ Муратрэ дирижер Голиков Михаилрэ, Санкт-Петербург и администрацэм и лэжьакIуэхэр, къалэм щыIэ ветеранхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, къалэдэсхэр.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2014-04-23

 • Администрацэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Тхылъымрэ авторым и хуитыныгъэхэмрэ я дунейпсо махуэщ
 • 1836 гъэм дунейм къытехьащ Пушкиным къыдигъэкI «Современник» журналым и япэ томыр.
 • Псоми еджэн…

2014-04-23

 • Сабий ныкъуэдыкъуэхэм хуэщIа транспорт
 •  Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и щыхьэрым и администрацэм сабий ныкъуэдыкъуэхэр къешэкIыным хуэщIа «Газель» автомобиль къищэхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Къалэр зыгъэдахэ псыутххэр зэуэ щIагъэнэж

2014-04-23

 • Жыгхэр къыщытIэпI, удзхэр къыщыхэж гъатхэм и курыхым ирихьэлIэу, Налшык Iуэху гуапэхэр щекIуэкIащ, ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэм и щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Бэшорэ Хьэмид Тохьид и къуэр

2014-04-23

 • И ныбжьыр илъэс 55-м иту 2014 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м игъуэ нэмысу дунейм ехыжащ КъБР-м и Парламентым и IV хэхыгъуэм и депутат, Законым тетынымкIэ, хабзэр хъумэнымкIэ, жы- лагъуэ шынагъуэншагъэм- кIэ комитетым и унафэщI Бэшорэ Хьэмид Тохьид и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Теплъэмрэ плъыфэмрэ

2014-04-23

 • ЩэкI зэIущэнымкIэ ди къэралым и промышленностым и кIыщу зэман куэд лъандэрэ къекIуэкI Ивановэ къалэм и текстильнэ фабрикэхэм ящыщ зым адыгэ тхыпхъэхэр къыщагъэсэбэпын щIадзэнущ. Ахэр хащIыхьынущ, икI имыIэу сыт щыгъуи модэм ит икIи дэтхэнэ зы бзылъхугъэми фIэфIыпсу зэрихьэ IэлъэщIышхуэхэм. Дызэрыщыгъуазэщи, тхыпхъэхэм увыпIэшхуэ щаубыд урыс лъэпкъ фащэхэм. Ауэ нобэм къэс дэ дызрихьэлIар удз гъэгъа дахащэхэм я плъыфэ зэмыфэгъухэрщ. Мы зэманым IэщIагъэлIхэр иужь ихьащ абыхэм лъэпкъ тхыпхъэхэри хуэм-хуэмурэ хэгъэхьэным. Дизайнерхэм къызэралъытэмкIэ, абы хьэпшыпыр нэхъ щIэщыгъуэ къыпщещI, ди зэманми хозагъэ. «Этно» мардэм тету ягъэхьэзырахэм хащIыхь, тенджызым тет кхъухьхэм къыщагъэсэбэп Iэмэпсымэхэм, ижь зэманым урыс зауэлIхэм зэрахьэу щыта Iэщэ-фащэхэм, унагъуэм илъ хьэпшып цIыкIуфэкIухэм я сурэтхэр. Апхуэдэу щыт пэтми, дыщыгугъынщ адыгэ тхыпхъэхэм дахагъкIэ бжьыпэр яубыдыну.
 • Псоми еджэн…

ЗэгурыIуэныгъэм и къигъэхъуапIэр

2014-04-23

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым УправленэмкIэ и институтым щIалэгъуалэм я гупсысэм зезыгъэужь зэпеуэ щIэщыгъуэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБКъУ-мрэ КъБКъМУ-мрэ я студентхэу IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыхэзыхахэр: медицинэм, менеджментым, педагогикэм хуеджэхэр, социальнэ лэжьакIуэ хъуну зызыгъэхьэзырхэр. ЦIыху щхьэхуэхэмрэ лъэпкъхэмрэ я зэхуаку къыдэхъуэ зэгурымыIуэныгъэхэр – арат ныбжьыщIэхэр зытепсэлъыхьыр.
 •   Псоми еджэн…

Гъэсэныгъэм и IэмалыфI

2014-04-23

 • ЩIэныгъэ къозытыр шэч хэмылъу тхылъырщ. Ар хъумэн, гъэлъэпIэн зэрыхуейри цIыхум зыщигъэгъупщэркъым.
 •   Псоми еджэн…