ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-10-31

ГъущI гъуэгухэр къалэм дахынущ

2014-10-31

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ «Урысейм и гъущI гъуэгухэр» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и къудамэм и дирекцэм и унафэщI Абрамов Сергейрэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ Налшык къалэм дэт гъущI гъуэгухэр дэхыным теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

Ди республикэр мамырыгъэм и щIыналъэу къалъытащ

2014-10-31

 • Дыгъуасэ Налшык щекIуэкIащ «Дин пэжхэр: зышыIэныгъэмрэ мамыру зэдэпсэунымрэ къыхуеджэн» дунейпсо конференц щхьэпэ. Ар я жэрдэмт КъБР-м ис муслъымэнхэм я зэгухьэныгъэм, Муслъымэн щIэныгъэлIхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм, Ислъам щэнхабзэр, щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ дэIыгъынымкIэ фондым.
 •   Псоми еджэн…

ГурыщIэ къабзэкIэ зэпыщIа лъэпкъхэр зэкIэщIэпч хъунукъым

2014-10-31

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэблэгъащ Азербайджан Республикэм къикIауэ дунейпсо щIэныгъэ конференцым хэт дин лэжьакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зэпеуэм фыхэтыну фыкъыдогъэблагъэ

2014-10-31

 • Тхьэм и нэфI зыщыхуэн ди лъэпкъэгъу лъапIэхэ!
 • Узэрымыпсалъэ бзэм уригупсысэркъым, узэрымыгупсысэ бзэр щымыIэ пэлъытэщ – аращи, бзэм узэрыхущытым елъытащ лъэпкъым пщэдейм щиубыдыну увыпIэр. Жьабзэр фащэмэ, тхыбзэр Iэщэщ, а тIур зэпэIэщIэ хъумэ, зэмыгъусэу щытмэ, бзэм ихьын щыIэкъым. Ар гъащIэм къихьа зы пэжщи, жьабзэри тхыбзэри зэдгъэкIун хуейщ; щIэблэм анэдэлъхубзэр ищIэнымкIэ мыкъутэж шэсыпIэ дыщиувэфынур абдежщ. Адыгэбзэ псэлъэкIэмрэ тхыгъэмрэ щызэлъэIэскIэ, щызэлъэщIыхьэкIэ, бзэм иджыри ущыгугъ мэхъу, щIэблэри абы хуэшэрыуэу къызэрытэджынумкIэ фIэщхъуныгъэ уогъуэт…
 • Псоми еджэн…

2014-10-31

 • Къэрал гъунапкъэхэр егъэбыдэ
 • Польшэм и къухьэпIэ гъунапкъэхэр – Литвам, Белоруссием, Украинэм егъэщIылIахэр – игъэбыдэну мурад ищIащ. И щхьэусыгъуэр – Украинэм щыIэ щытыкIэм зэригъэгузавэрщ.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2014-10-31

 •   СИЗО-хэмрэ тутнакъэщхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 •  Iэпэтэрмэш зэдзэкIакIуэм и махуэщ
 •  1888 гъэм лъакъуэрыгъажэм щIалъхьэ хьэфэ шэрхъыр къагупсысащ.
 •  1984 гъэм Индием и премьер-министр Ганди Индирэ яукIащ.
 •  УФ-м и къэрал лэжьакIуэ, етIуанэ рангым и къэрал чэнджэщэгъу Хъупсырокъуэ Назир (Кърым-Джэрий) къызэралъхурэ илъэс 62-рэ ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 – 9, жэщым градуси 5 – 6 щыхъунущ.

«Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр»

2014-10-31

 • «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» IV дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалыр 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 2 – 5-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

«Тхьэм фигъэпсэу!» – жыдоIэ

2014-10-31

 •  КъБР-м и унафэщIхэм, псапэхуэлажьэхэм, республикэм и цIыхухэм, гузэвэгъуэ къазэрытехьам къыхэкIыу Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэхэм зыкъытщIэзыгъэкъуа псоми фIыщIэ ин яхудощI гущIэгъу яхэлъу къызэрытхущытам икIи ди адэжь щIыналъэм дизэгъэжынымкIэ къызэрыддэIэпыкъуам папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Украинэр щхьэхуит къэзыщIыжахэр

2014-10-31

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондымщагъэлъэпIащ 1943 гъэм и щIышылэма­зэмнэмыцэзэрыпхъуа­кIуэ­хэмяубыдаУкраинэр 1944 гъэм и жэпуэгъуэмщхьэхуиткъызэращIыжрэилъэс 70 зэрырикъуар .
 •   Псоми еджэн…