ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-10-18

Властым псэукIэ тэмэм къызэригъэпэщын хуейщ

2014-10-18

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Меликов Сергей апхуэдэу Псыхуабэ щыжиIащ федеральнэ щIыналъэ ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм щахуэзам.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» зэгухьэныгъэм и унафэщIым

2014-10-18

 • БлэкIа махуэку махуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий республикэм и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и генеральнэ директор Верещагин Сергей. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и турист-рекреацэ комплексым зегъэужьыным хуэгъэзауэ лъэныкъуитIыр зэрызэдэлэжьэнум.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэр къалъыхъуэж

2014-10-18

 • 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр илъэс 70 зэрырикъум зыхуэгъэхьэзырыным хиубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм ирегъажьэ Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящыщу хъыбарыншэу кIуэдахэм я Iуэхур зэрыхъуар зэхэгъэкIыным хуэгъэза лэжьыгъэ.
 • Абы къыхыхьэну гукъыдэж зиIэ псоми долъэIу мы адресымкIэ зыкъытхуагъэзэну: 360051, Налшык къалэ, Лениным и уэрам, унэ №57, етIуанэ къат. Телефоныр: (8662) 77-83-35.

Музыкэ театрыр къызэIуахыж

2014-10-18

 • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и утым жэпуэгъуэм и 16-м цIыху куэд щызэхуэсат. Налшык и Музыкэ театрым илъэс зыбжанэкIэ елэжьыжа нэужь, а пщыхьэщхьэм къызэIуахыжащ икIи Музыкэ театрым и 47-нэ лэжьэгъуэ пIалъэр иублэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-10-18

 • Жэпуэгъуэм и 18, щэбэт
 • Азербайджан Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Самарканд (Узбекистан) къалэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Ем и шэм сигу пхуэкъабзэр пэщIэздзынуарщ сыщIэпIащIэр, семыблэжу псэм

2014-10-18

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ
 • Тхьэгъэзит Зубер илъэс 80 ирокъу
 •  
 • Сыт дунейр зэтезыIыгъэр?
 •  Тхьэгъэзит Зубер адыгэ поэзиер зыгъэбжьыфIэ ди усакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ. Куэд щIащ абы и творчествэр ди лъэпкъ литературэм и тхыдэм едзыгъуэ екIуу зэрыхэувэрэ.

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2014-10-18

 • Хабзэм  щыщ
 •  ХьэщIэмрэ хьэщIэнышымрэ
 • Нышым и шхыкIэм хабзэ пыухыкIа иIэщ, ар къыупхъуатэу пшхыкIэ зэфIэкIыркъым. Адыгэм нышым хабзэшхуэ, нэмысышхуэ хуищIу щытащ. «ХьэщIэныш» зыфIищар Iэщ цIыкIущ: мэл, бжэн хуэдэхэрщ. Псом хуэмыдэу нышым и щхьэм нэмысышхуэ хуащI адыгэ хабзэмкIэ. Хабзэм идэркъым щхьэр ауэ къызэрыгуэкI дэтхэнэ зы цIыхуми ишхыну. Щхьэм хабзэ пыухыкIа хуагъэуващ, зышхын хуеймрэ щашхын хуеймрэ гъэбелджылыуэ. Абы и хабзэр умыгъэзащIэмэ, нышым и нэмысыр къутащ. Щхьэ щIэлъэныкъуэр уэ ущыхуейм деж Iэнэм тебгъэувэ хъунукъым. Абы зэман белджылы иIэщ, зыхутрагъэувэнури щхьэхуэщ. Псалъэм папщIэ, хьэщIэм щхьэкIэ е тхьэлъэIу гуэркIэ ныш яукIамэ, нышыр Iэнэм теплъхьэну щыхабзэр ерыскъы псом я ужькIэщ. Нышыр Iэнэм къытехьа нэужь, къыпхуащIэнур и кIэм зэрынэблэгъар къыбгурыIуэн хуейщ. Ауэ нышыр иужь шыгъупIастэу яхь пэтми, абы яужь дыдэ итщ щхьэ щIэлъэныкъуэр. Лыр яшха нэужь, щхьэ щIэлъэныкъуэ ижьыр нэгъуэщI дэщIымыгъуу тепщэчкIэ яхьри Iэнэм трагъэувэ. Щхьэ щIэлъэныкъуэр зэрытрагъэувэн хуейр лIэужьыгъуитI мэхъу. Япэр: нышыр щIаукIар тхьэлъэIу гуэру щытмэ, гупым я тхьэмадэм хутрагъэувэ; етIуанэр: нышыр щIаукIар хьэщIэр арамэ, зыхутрагъэувэр а зыхуаукIа хьэщIэрщ.
 • Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-10-16

ДыщэкI КIунэ ящыгъупщэркъым

2014-10-16

 • РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ зыщыпсэуа унэм фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ жэпуэгъуэм и 14-м.
 •   Псоми еджэн…