ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-04-16

КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ дин зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм яхуозэ

2014-04-16

 •  Дыгъуасэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий яIу­щIащ республикэм щыIэ дин зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм. Абы кърихьэлIащ Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт.
 •   Псоми еджэн…

НэпкъитIыр зэроубыдыж, е Илъэс куэдкIэ зыпэплъа лъэмыж

2014-04-16

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъ­къэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Юрий Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхьэрэ къуажэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту мэлыжьыхьым и 14-м автомобиль лъэ­мы­жы­щIэ къыщызэIуихащ. Абы теухуа зэIущIэ гуапэм хэтащ республикэм и Правительствэм щыщхэр, куей администрацэм и унафэщIхэр, къуажэдэсхэр.
 •   Псоми еджэн…

Куэд жызыIэ нэхърэ, куэд зылэжь

2014-04-16

 • КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и къэ­рал комитетым и унафэщI Шагин Сергей иджыблагъэ IущIащ республикэм къеблэгъа урысей сурэттех цIэрыIуэ, зыплъыхьакIуэ, «Россия из окна поезда», «The Range/Хребет» проектхэр зэхэзыгъэува Ланге Антон. Ахэр тепсэлъыхьащ Урысейм и ипщэ щIыналъэхэм я тхыдэ, щэнхабзэ, щIыуэпс къулеигъэ­хэр къэзыгъэлъэгъуэну «The Range/Хребет» проектыр зыхуэдэм.
 • Псоми еджэн…

Дунейм щыхъыбархэр

2014-04-16

 • ТIури зэгъусэу ирагъэкIуэкIыным и телъхьэщ
 • Украинэм и президент къалэнхэр игъэзэщIэну Ра­дэ нэхъыщхьэм зи пщэ дилъхьа Турчинов Александр къыщыпсэлъащ парламент фракцэхэм я унафэщIхэм я советым и зэIущIэм.
 • Абы зэрыжиIамкIэ, къэ­рал­псо референдумри президент хэхыныгъэхэм я гъусэу ебгъэкIуэкI хъунущ. Иужьрейр накъыгъэм и   25-м ирагъэкIуэкIыну траухуащ.
 • «Украинэм и къэкIуэнум теухуауэ цIыхухэм деупщIмэ, ар зыми и унафэ щIэмыт, демократие хабзэхэм тет къэрал зэкъуэту щытыным нэхъыбапIэр и телъхьэу къызэрыувынум шэч къытесхьэркъым», – жиIащ Турчиновым.
 • Иджы Украинэм и Радэ нэхъыщхьэм апхуэдэ уна­фэ къищтэмэ, референдумымрэ президент хэхыныгъэхэмрэ зэуэ ирагъэкIуэкIынущ.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2014-04-16

 • Макъым и дунейпсо махуэщ
 • Дание къэралыгъуэм и лъэпкъ махуэшхуэщ – пащтыхь гуащэр къыщалъ-    хуащ.
 • Мордовие Республикэм щагъэлъапIэ эрзянхэм, мокшанхэм я бзэхэм я махуэр
 • Шэшэн Республикэм щагъэлъапIэ Мамырыгъэм и махуэр.
 • Армением и полицэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1905 гъэм Урысейм и япэ профсоюзыр – печатым и лэжьакIуэхэм ейр – къызэрагъэпэщащ.
 • 1920 гъэм цIыхубэ милицэм и Налшык управленэр къызэIуахащ.
 • 1934 гъэм «Совет Союзым и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр ягъэуващ. 1934 – 1991 гъэхэм ар цIыху 12.772-м фIащащ.
 • 1944 гъэм Ялтэ къалэр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 14 – 16, жэщым градус 11- 13 щыхъунущ.

Илъэси 180 гъуэгуанэ

2014-04-16

 • КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал къулыкъур къызэрызэрагъэпэщрэ мэлыжьыхьым и 4-м илъэси 180-рэ ирикъуащ. Бжыгъэ дахэр щагъэлъэпIа гуфIэгъуэ зэIущIэ абы и IуэхущIапIэм щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Рио-Де-Жанейрэ хуопабгъэхэр

2014-04-16

 • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым кърагъэблэгъат республикэм и спортсмен цIэрыIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ: Кучинэ Марие, Габрилян Геннадий, Джэду Iэни­уар, Къазий Алексей, КъБР-м бэнэкIэ хуитымкIэ и къэрал тренер Iэпщэ Заур, Курамагомедов Заур сымэ. Ахэр я ехъулIэныгъэхэм къахуихьа дэрэжэгъуэмкIэ, я мурадхэмкIэ, гукъинэж ящыхъуахэмкIэ журналистхэм ядэгуэшащ.
 •   Псоми еджэн…

«Спартак-Налшыкым» бжыгъэр къызэIуех икIи зэхуещIыж

2014-04-16

 •  «Ротор» (Волгоград) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 2:2 (0:1). Волгоград. «Центральный» стадион. Мэлыжьыхьым и 14-м. ЦIыху 4100-рэ еплъащ.
 •  Судьяхэр: Лапочкин (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Богач (Люберцы).
 • «Ротор»: Пчелинцев, Тен, Ламанж, Гузь, Устинов, Пугин, Фомин, Яковлев, Байрамян (Рылов, 81), Аппаев (Михеев, 80), Мязин.
 • «Спартак-Налшык»: Цыган, Мэкъуауэ, Костин, Абазэ, Суслов, Рябокобыленкэ, Султонов (Чхапелие, 68), Киреев (Рухайэ, 84), Чуперкэ, Бажэ, (Сирадзе, 81), Панюков (Болэ, 66).
 • Топхэр дагъэкIащ: Киреевым, 30 (0:1). Байрамян, 48 (1:1). Фомин, 62 (2:1). Киреевым, 76 (2:2).
 • 48-нэ дакъикъэм Пугиным пенальти худэгъэкIакъым.
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Костиным, Рябокобыленкэ, Гузь, Яковлевым, Чуперкэ.
 •   Псоми еджэн…

Экзюпери ягу къагъэкIыж

2014-04-16

 • Тхылъыр фIыуэ зылъагъу­хэм я Къэбэрдей-Балъкъэр зэгухьэныгъэм зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. Франджы тха­кIуэ Экзюпери Антуан де Сент и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуат «Человек с планеты людей» зыфIащар. Ар «Лъэпкъым и псэ къулеигъэр гъэбеинымрэ творческэ цIыху гъэсэнымкIэ тхы­лъыр IэмэпсымэфIщ» Iуэхум и зы Iыхьэу къызэрагъэпэщащ.
 • Псоми еджэн…