ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-08-28

2014-08-28

 • «Анэм и щIыхь» медалыр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Сабиитху, нэхъыбэ тэмэму зэрагъэсам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр етын
 • Албот Шакурэ Хьэрун и пхъум – сабии 6-м я анэм
 • Аргентовская Еленэ Михаил и пхъум – сабии 5-м я анэм
 • Бабыгуей Iэминэ Борис и пхъум – сабии 7-м я анэм
 • Башиевэ Iэминат Iэнуар и пхъум – сабии 5-м я анэм
 • Бэрэздж Ларисэ Шагъир и пхъум – сабии 5-м я анэм
 • Псоми еджэн…

ЩIы Iуэхуми топсэлъыхь

2014-08-28

 • КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм и япэ Iыхьэм щыхэплъащ 2014 гъэм КъБР-м и республикэ бюджетыр гъэзэщIа зэрыхъум. Республикэм и Правительствэм и пщэ иралъхьащ финанс документ нэхъыщхьэм и социальнэ унэтIыныгъэр нэхъри белджылы зыщI зэхъуэкIыныгъэхэр игъэхьэзырыну.
 •   Псоми еджэн…

ЗэхъуэкIыныгъэщIэхэр лэжьыгъэм халъхьэ

2014-08-28

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм шыщхьэуIум и 27-м щекIуэкIащ республикэм и егъэджакIуэхэм я пленарнэ зэхуэсышхуэ. Абы къыщапщытэжащ илъэс блэкIам яIа ехъулIэныгъэхэр, зыхунэмыса Iуэхугъуэхэр, 2014-2015 гъэ еджэгъуэщIэм зэфIахыну лэжьыгъэхэр щаубзыхуащ, мурадхэр къагъэнэхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Бзищри ягъабзэ

2014-08-28

 •  КъБР-м и къэралыгъуэм и махуэмрэ Налшык къалэр илъэс 290-рэ зэрырикъумрэ ягъэлъапIэу ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм щрагъэкIуэкI «Гъагъэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» фестивалым пищащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм. Уэрэдхэр жаIащ адыгэбзэкIи, балъкъэрыбзэкIи, урысыбзэкIи.
 • Псоми еджэн…

УдогъэлъапIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!

2014-08-28

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэм и махуэмрэ щIэныгъэм и махуэмрэ Iуащхьэмахуэ районым пшыхь зыбжанэ хуигъэхьэзыращ.
 • ШыщхьэуIум и 27-м Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ коллекционер Хаджиев Даниял и «Бгыхэмрэ губгъуэхэмрэ я макъамэ» гъэлъэгъуэныгъэр. Абы щыIащ КъБР-м и сурэтыщI пажэхэр, Урысейм и СурэтыщIхэм, Журналистхэм я союзхэм хэт Левандовский Сергей.
 • Псоми еджэн…

«Уи гур хъумэ!»

2014-08-28

 •  КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Кардиологие центрым Налшык къалэ администрацэр и дэIэпыкъуэгъуу шыщхьэуIум и 29-м иригъэкIуэкIынущ «Уи гур хъумэ!» фIэщыгъэм щIэту медицинэ чэнджэщхэр щат Iуэху щхьэпэ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ цIыхухэм ягу къагъэкIыжынущ инфаркт, инсульт узыфэ шынагъуэхэм зэрызащыпхъумэфыну щIыкIэр.
 • Псоми еджэн…

Тхыдэм и пэжыпIэр къагъэлъагъуэ

2014-08-28

 • УФ-м и Президент Путин Владимир къэралым Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэм илъэс кIуам и пэщIэдзэм яхуигъэувауэ щытащ курыт школхэм щIэсхэм тхыдэр зэраджын тхылъ тэмэмхэр зэхалъхьэн хуейуэ.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-08-28

 • ШыщхьэуIум и 28, махуэку
 • 1924 гъэм Налшык къыщызэрагъэпэщащ ФизкультурэмкIэ областной совет.
 • ШыщхьэуIум и 28 – фокIадэм и 3-хэм Брно (Чехие) щекIуэкIынущ «ЩIырщ дызыгъашхэр» 41-нэ дунейпсо мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэр. 1974 гъэ лъандэрэ къызэрагъэпэщ.
 • Псоми еджэн…

ФокIадэм и 20-р Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэщ

2014-08-28

ГуфIэгъуэ пшыхь