ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-11-20

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и деж щыIэ Советым и зэIущIэр Владикавказ щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2014-11-20

 •   Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Меликов Сергей Владикавказ щригъэкIуэкIащ полномочнэ лIыкIуэм и деж щыIэ Советым и зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Шурдымыр токI, Ещтрэчыр къокIуэ

2014-11-20

 • «КъБР-м СтандартизацэмкIэ, метрологиемрэ гъэунэхуныгъэхэмкIэ и къэрал щIыналъэ центр» федеральнэ бюджет IуэхущIапIэм и унафэщIыр яхъуэжащ. А къулыкъур хуагъэфэщащ Ещтрэч СулътIан.
 • Псоми еджэн…

УщыIэнщ, лъэпкъыр псэуху

2014-11-20

 •  «Черкес хэкур»  къыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 90 зэрырикъур Къэбэрдейм и дежкIи махуэшхуэщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ар адыгэ псоми я газетщ. Шэрджэс лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ къыдекIуэкI хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэным, бзэм зегъэужьыным, къыдэкIуэтей щIэблэм хабзэр яIэщIэмыхуным, тхыдэм щыгъэгъуэзэным,  щэнхабзэ, гъуазджэ лъагэр утыку къихьэным хуэунэтIауэ лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI «Черкес хэкум».

ХъугъуэфIыгъуэ мылъытэ

2014-11-20

 • Мы гъэм илъэс 60   мэхъури ЩIы хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ Сабийм и дунейпсо махуэр. Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм  (ООН) и Ассамблее Нэхъыщхьэм и жэрдэмкIэ а махуэр яубзыхуауэ  щытащ 1954 гъэм  щэкIуэгъуэм и 20-м. Илъэси 5 дэкIри,  1959 гъэм и апхуэдэ махуэ дыдэм, къащтащ Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ декларацэр. ИужькIэ, 1989 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м  ягъэбелджылащ Сабийм и хуитыныгъэхэр зэрыт конвенцэр.

ЗэIузэпэщыныгъэм и лъабжьэ

2014-11-20

 •  2000 гъэм щыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и  21-р Урысей Федерацэм и Налог органхэм я лэжьакIуэм и махуэу ягъэуващ.
 •  Ди къэралым и налог IэнатIэм и тхыдэр жыжьэ къыщожьэ, зэхъуэкIыныгъэ куэди игъуэтурэ нобэм къэсащ. Урысейм и налог органхэр Урысейм ФинансхэмкIэ и министерствэм щыщ Iыхьэу щIэрыщIэу къызэрагъэпэщыжауэ щытащ 1990 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м. 1991 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м ар Урысейм и Къэрал налог къулыкъущIапIэхъуащ. А махуэрщ иджы ягъэлъапIэ махуэшхуэр ягъэувыным лъабжьэ хуэхъуар. КъыкIэлъыкIуэу, 1998 гъэм дыгъэгъазэм и 23-м Урысейм и Президентым и унафэкIэ Къэрал налог IуэхущIапIэр Урысей Федерацэм налогхэмрэ къыхаххэмкIэ и министерствэм хуэкIуащ, илъэсипщI и пэкIэ, 2004 гъэм УФ-м и Федеральнэ налог къулыкъу хъуащ.
 • Псоми еджэн…

2014-11-20

 •   ЩIакIуэкIапэ хабзэм щогугъ
 •  Луганск цIыхубэ республикэм и Iэтащхьэ Плотницкий Игорь Донбассым щекIуэкI зауэм кIэ зэрыратын Iэмалу къыхилъхьар гъэщIэгъуэн дыдэ къащыщыхъуащ дунейм: Украинэм и президент Порошенкэ Пётр щIакIуэкIапэ къыдытеувэну къыхуриджащ абы.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-11-20

 • ЩэкIуэгъуэм и 20,  махуэку
 • Философием и дунейпсо махуэщ
 • 1480 гъэм Урысейм тэтэр-монгол тепщэгъуэр щиухащ.
 • 1999 гъэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэр ягъэуващ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 20 – 22-хэм Ставрополь щекIуэкIынущ УФ-м и ЩIакхъуэгъажьэхэм я зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща, «Урысейм и Ипщэ щIыналъэм щIакхъуэм щимахуэшхуэщ» зыфIаща зэхуэсыр. ЩIакхъуэ гъэжьэнымкIэ Кавказым и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэри а махуэхэм ирагъэкIуэкIынущ.
 • Псоми еджэн…

«ФIы псори хуэдэщ гъуэбжэгъуэщым»

2014-11-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Жан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм макъамэрэ усэкIэ зэхэухуэнауэ иригъэкIуэкI «Гъэм и теплъэгъуэхэр» пшыхьхэм я зи чэзу зэIущIэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар траухуат жэпуэгъуэ мазэм дунейм къытехьа, адыгэ тхакIуэ, драматург, лъэпкъылI щэджащэ IутIыж Борис и IэдакъэщIэкIхэм.
 •   Псоми еджэн…

СыхьэтипщIым щIигъукIэ къыхудагъэкIатэкъым

2014-11-20

 •  «Динамо» (Ставрополь) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 1:0 (0:0). Ставрополь. «Динамо» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 18-м. ЦIыху 900 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…