ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-09-30

Ставрополь крайм и Iэтащхьэр и къулыкъум пэроувэ

2014-09-30

 • Крайм и хэхакIуэ комиссэм къызэритамкIэ, 2014 гъэм фокIадэм и 14-м хэхыныгъэм хэта псоми я процент 84-м щIигъум Владимиров Владимир папщIэ Iэ яIэтащ.
 •   Псоми еджэн…

2014-09-30

 • Къэрал унафэщIхэри щIалэгъуалэри
 •  Нэхъ пасэу зэрытраухуам тету, фокIадэм и 28 – 29-хэм Астрахань къалэм щекIуэкIащ Каспий тенджызым и Iуфэм Iус къэралхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2014-09-30

 • ЗэдзэкIакIуэм и дуней-псо махуэщ
 • Абхъаз Республикэм и лъэпкъ махуэшхуэщ – щхьэхуит зэрыхъуар егъэлъапIэ
 • 1882 гъэм дунейм щыяпэу Фокс псым (США) электростанц тращIыхьащ.
 • 1960 гъэм Налшык лэжьэн щыщIидзащ алэрыбгъу    щащI «Горянка» фабрикэм.
 • США-м щыIэ Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэм жыджэру хэт, егъэджакIуэ Хьэвжокъуэ Маждэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Сирием шынагъуэншагъэмкIэ и къарухэм я генерал-полковник, политик, жылагъуэ лэжьакIуэ Абазэ  (Маршэн) Уэлид и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, публицист Мэз Сусаннэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэтекIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 15 – 17, жэщым градуси 10 – 12 щыхъунущ.

Алихъан цIыкIу и кхъуейплъыжькIэрыщIэ

2014-09-30

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр Аруан (Мысостей) къуажэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Гушхуэныгъэ яхэлъу, дэрэжэгъуэ ин яIэу абы хуагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэм нэхъыжьхэри нэхъыщIэхэри жыджэру хэтащ.
 •   Псоми еджэн…

КъэкIуэнум хуолажьэ

2014-09-30

 • Совет Союзым и къалэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зыуэ щыта Сыхъум нэхъапэм иIа теплъэр игъуэтыжыным иджыри куэд хуейщ. ПсэупIэ унэхэри, IуэхущIапIэу щытахэри теплъаджэ ящIащ ятехуа шэхэм. Мы щIыпIэм зауэ гуащIэ зэрыщекIуэкIар пщыгъупщэжыну ухуейми, апхуэдиз зэхэкъутам Iэмал къуатыркъым.
 •   Псоми еджэн…

Емуз Нинэ: «Егъэджэныгъэм и фIагъыр къызэрапщытэ щIыкIэр зэхалъхьауэ республикэм къыщагъэсэбэп»

2014-09-30

 • Егъэджэныгъэм зегъэужьыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэс куэд лъандэрэ къыщалъытэ социально-экономикэ зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщ зыуэ. А лэжьыгъэм хиубыдэу егъэджакIуэхэм я IэщIагъэм хагъэхъуэн папщIэ егъэджэныгъэмкIэ IуэхущIапIэ нэхъыфI дыдэхэм ягъакIуэ, апхуэдэу егъэджэныгъэм и фIагъыр къэпщытэнымкIэ иджырей Iэмалхэр зэхалъхьэ. КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ езыр зи пашэ министерствэм зэфIигъэкIхэр къыщигъэлъэгъуащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ «Интерфакс-Юг» агентствэм ирита интервьюм.
 •   Псоми еджэн…

Къалэн нэхъыщхьэ

2014-09-30

 • Иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ «Зауэм и бынхэр – журналистхэм я нэкIэ» республикэпсо зэпеуэм щытекIуахэр.
 •   Псоми еджэн…

Псэм и Лъахэ щхьэхуит (Абхъаз Республикэм и ТекIуэныгъэм и махуэщ нобэ)

2014-09-30

 •  Бийм и мурадыр къехъулIакъым
 •  Цугбэ Вахтанг генерал-майорщ, Леон орденыр къыхуагъэфэщащ. Зауэм и пэкIэ ар Абхъазым къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм политикэмкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэу щытащ, Ардзинбэ Владислав и хъумакIуэхэм яхэтащ. Иджыпсту ар республикэм и дзэ комиссарщ. Абхъазым дыщыщыIам дэ Iэмал диIащ абы депсэлъылIэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыми емыщхь Смыр Гиви

2014-09-30

 • «Смыр Гиви Налшык къокIуэ», – щыжаIэм, зи цIэр сщIэ, ауэ слъагъуну къысхуимыхуа абхъаз сурэтыщIым дыщыIущIэну махуэм сыхуэпIащIэ хъуат. Илъэс  16-м иту Новэ Афон бгъуэнщIагъыр япэу къэзыхута Гиви жиIэхэм ущедаIуэкIэ, гъащIэм и купщIэр нэсу къызыгурыIуэ, и Iуэху еплъыкIэ зиIэж цIыхуу ар зэрыщытыр зыхыбощIэ. Гиви хэтащ 1992 – 1993 гъэхэм Абхъазым щекIуэкIа зауэм. ЛIыгъэрэ хахуагъэрэ хэлъу и лъахэм и щхьэхуитыныгъэр ихъумащ абы.
 •   Псоми еджэн…