ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-07-24

2014-07-24

 • Хэхыныгъэхэм зыхуагъэхьэзыр
 •  Абхъаз. Республикэм и Парламентым Абхъазым и хэхыныгъэ законодательствэм зэхъуэкIыныгъэхэр хилъхьащ. Абы ипкъ иткIэ, иджы хэхыныгъэ участкэхэр къыщызэIуахыфынущ Абхъаз Республикэр зи щхьэ хущытыжу къэзымылъыта, абхъаз диаспорэхэр щыпсэу хамэ къэралхэм.
 •   Псоми еджэн…

ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий Кубаным егъэлъапIэ

2014-07-24

 • Краснодар крайм и губернатор Ткачев Александррэ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрийрэ дыгъуасэ зэхуэзащ. Илъэсибл ипэ бадзэуэгъуэм и 23-м щIыналъитIым я зэныбжьэгъугъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIауэ щытащ. Иджы аргуэру Iэ зыщIадза апхуэдэ дэфтэрым лъабжьэ хуэхъуар зэгъунэгъу хэгъуэгуитIым я зэрылъытэныгъэр гъэбыдэнырщ, дяпэкIи къыпыщэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

«Гъагъэ, си Къэбэрдей-Балъкъэр!»

2014-07-24

 •  Налшык къалэ и ХьэтIохъущыкъуэ жыг хадэм къыщызэIуахащ «Гъагъэ, си Къэбэрдей-Балъкъэр» фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и къэралыгъуэм и махуэм, Налшык къызэрыунэхурэ илъэс 290-рэ зэрырикъум я щIыхькIэ. Фестивалыр къызэIуахащ республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ Налшык къалэ администрацэм ЩэнхабзэмкIэ и управленэм и унафэщI Токъуий Мадинэрэ.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-07-24

 • Бадзэуэгъуэм и 24, махуэку
 • 1937 гъэм Америкэм щыщ кхъухьлъатэзехуэ Эрхарт Амалие кхъухьлъатэкIэ япэу Атлантикэ хым щхьэпрылъэтыкIащ.
 • Адыгэ макъамэ Iэмэпсымэхэр щIыным хуэIэзэу щыта Ойберман Владимир къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Композитор, КъБР-мрэ КъШР-мрэ я цIыхубэ артист, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Даур Аслъэн къызэралъхурэ илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Псоми еджэн…

2014-07-24

 • Кхъухьлъатэхэр ягъакIуэркъым
 • ЩIыналъэм щыIэ щытыкIэр нэхъри зэрызэ-щIэплъэм къыхэкIыу, я кхъухьлъатэхэр Израилым зэкIэ ямыгъэкIуэну мурад ящIащ къэрал куэдым.
 • «Бадзэуэгъуэм и 22-м Газэ секторым къилъэтыкIа ракетэр къыщыуащ Тель-Авив и Бен-Гурион аэропортым пэмыжыжьэу. Ди кхъухьлъатэхэр абы дгъэкIуэнукъым, Израилым и уэгур шынагъуэншэ хъужыху», – жаIащ франджы авиакомпание нэхъ ин дыдэ «Эйр-Франс» и унафэщIхэм.
 • Псоми еджэн…

КIыщокъуэм и Iуащхьэ

2014-07-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным хуагъэхьэзыра Iуэхугъуэхэм хыхьэу, бадзэуэгъуэм и 22-м Шэджэм псыхъуащхьэхэм къащхьэщыт бгыхэм ящыщ зым хэкулI цIэрыIуэм и цIэр фIащащ.
 •   Псоми еджэн…

2014-07-24

 • Алыдж-урым бэнэкIэ
 •  Куэцэ Атмир и текIуэныгъэ
 •  Мы махуэхэм Словакием и Синэ къалэм щекIуэкIащ дуней псом пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ.
 •   Псоми еджэн…

Иджы «Автозапчасть»-р япэ йощ

2014-07-24

 • Япэ къекIуэкIыгъуэм и кIэух зэIущIэм «Тэрчыр» зэрыщыхигъэщIам и фIыгъэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм мы гъэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм «Автозапчасть»-м бжьыпэр щиубыдащ.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2014-07-24

 • 1 КъБР
 • «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Гум имыхуж». РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист Жыгун Тимэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Гъуэплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ спорт тележурнал (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 8.10 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Декоратор Цыганов Алексей (12+)
 • Псоми еджэн…