ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-08-21

Къэралым и Iэтащхьэм и унафэхэр нэхъ жыджэру зыгъэзащIэхэр

2014-08-21

 • «Медиалогия» компанием бадзэуэгъуэ мазэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрыр псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и IэнатIэм хуэгъэзауэ УФ-м и Президент Путин Владимир къыдигъэкIауэ щыта указхэр гъэзэщIэным нэхъ жыджэру елэжь щIыналъипщIым ящыщщ.
 • Псоми еджэн…

Хабзэжь хэкужь къранэркъым

2014-08-21

 •  Ди газетым зэрытетащи, Бурсэ щыIэ Кавказ Хасэмрэ Адыгэ Бзылъхугъэ Хасэмрэ къызэрагъэпэщауэ Бурсэ къалэ и Iэгъуэблагъэм адыгэ ныбжьыщIэ зыгъэпсэхупIэ щызэхашэри, дахэу екIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

2014-08-21

 • Псыдзэм и Iэужьхэр
 •  Японием зы жэщ-махуэкIэ зэпымыууэ уэшхышхуэ къызэрыщешхам къыхэкIыу ятIэпсыр дэуащ Хиросимэ къалэм и уэрамхэм. Мазэ псом къриубыдэу къемышхым хуэдиз къехащ а зы суткэм.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-08-21

 • ШыщхьэуIум и 21, махуэку
 • 1561 гъэм урыс пащтыхь Грозный Иван (Иван IV Васильевич) щхьэгъусэу ишащ къэбэрдеипщ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ (Марие).
 • 1964 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубзхэм я V съезд екIуэкIащ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 24 – 27-рэ, жэщым градус 21 – 23-рэ щыхъунущ.
 • Псоми еджэн…

ШыщхьэуIум и 21-м илъэс 80 ирокъу мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хъаний Мирон Хьэгуцырэ и къуэр

2014-08-21

 • КъызыхэкIа лъэпкъми къэралми яхуэфащэ, абыхэм я къэкIуэнум хьэлэлу хуэлажьэ цIыху гъуэзэджэхэм ящыщщ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и агроном, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хъаний Мирон. ЗэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ а лэжьакIуэ емышыжым иригъэкIуэкI къэхутэныгъэхэр зэрыкупщIафIэм къыхэкIыу, пщIэрэ гулъытэ лъагэрэ щагъуэт щIэныгъэм и дунейм.
 • Псоми еджэн…

Феблагъэ цIыкIуи ини

2014-08-21

 • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэу Налшык щыIэм пщэдей щрагъэжьэнущ махуищкIэ екIуэкIыну «ХьэтIохъущокъуэм и хадэ» Дунейпсо творческэ фестивалыр. Ар яублэнущ сабийхэм я нэгу зыщрагъэужьыну концерткIэ, джэгукIэхэмкIэ. Мы зэхыхьэм сыхьэт 15-м щIидзэнущ.
 • IуэхугъуэщIэхэр къыхэзылъхьэф ныбжьыщIэхэм ятещIыхьа мы фестивалым хуэдэ иджыри къэс Кавказ Ищхъэрэм щекIуэкIакъым. Архитектор, дизайнер, сурэтыщI зэхуэсынухэм паркми Налшыки я теплъэр езыгъэфIэкIуэн, щIэщыгъуэ къыпщызыгъэхъун лэжьыгъэкIэ щогугъ.
 • Псоми еджэн…

Тау Пщыкъан: Захуагъэр, нахуагъэр, хуитыныгъэр бизнесым и лъабжьэ быдэщ

2014-08-21

 • 2014 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м КъБР-м и Iэтащхьэм къыдигъэкIа УказымкIэ, Пархоменкэ Юлие и пIэкIэ, республикэм ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэу Тау Пщыкъан ягъэуващ.
 •   Псоми еджэн…

Къэбэрдей уэрамым йолэжь

2014-08-21

 • Налшык къалэм Къэбэрдейм и цIэр зезыхьэ уэрамым щрагъэкIуэкI зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэм хыхьэу, ток кIапсэхэр щIэкIэ зэрахъуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Бандэ гупхэм хэтхэм Iэщэфащэхэр къыхуашэрт

2014-08-21

 •  Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI щэхурылажьэ бандэ гупхэм хэтхэр зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэзыгъэпэщ, абыхэм ядэIэпыкъу цIыхухэр къыщIэгъэщыным хуэгъэзауэ.
 •   Псоми еджэн…