ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-07-31

Жылагъуэм хуэщхьэпэну Iуэхухэр зи жэрдэмхэр

2014-07-31

 • «Мэшыкъуэ-5» щIалэгъуалэ зэхыхьэм КъБР-м щыщу кIуэнухэр щыхуагъэхьэзыр зэIущIэ иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Унэ зэтетхэм я екIуэлIапIэхэм я щытыкIэр къапщытэ

2014-07-31

 • Фэтэр куэд хъу унэхэм екIуалIэ, абыхэм блэкI зекIуапIэхэр щхьэзыфIэфIу щагъэбыдэ къызэрыхъум къыхэкIыу Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу Къэбэрдей-  Балъкъэр Республикэм     щыIэм кIэлъыплъыныгъэ IуэхухэмкIэ и управленэм и Налшык къалэ къудамэм дызэрыт мазэм щIидзауэ къепщытэ мафIэсхэр щагъэункIыфIкIэ къагъэсэбэп техникэр екIуэлIэн папщIэ дэтхэнэ хьэблэми дэт унэхэм я Iуэхур зэрыщытыр.
 •   Псоми еджэн…

2014-07-31

 • Иджы Польшэм къыIахынукъым
 •  ШыщхьэуIум и 1-м къыщыщIэдзауэ Урысей Федерацэм кърагъэшэнукъым Польшэм къыщагъэкIа хадэхэкIхэмрэ пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2014-07-31

 • 1866 гъэм лIыщIэхэр ящэну, нэгъуэщIым иратыну хуимыту унафэ къыдэкIащ.
 • 1991 гъэм Москва СССР-мрэ США-мрэ Iэ щытрадзащ зэребгъэрыкIуэ Iэщэхэр (СНВ) гъэмэщIэным теухуауэ.
 • Франджы актёр цIэрыIуэ, цIыхухэм гукъинэж ящыхъуа роль куэд дыдэ (Фантомас и образри яхэту) зыгъэзэщIа Луи де Фюнес къызэралъхурэ илъэсищэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор Бидэнокъуэ Мурат и ныбжьыр илъэс 50 ирокъу.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 24 – 27-рэ, жэщым градус 18 – 22-рэ щыхъунущ.

2014-07-31

 • Атлетикэ псынщIэ
 • Цюрих къыпоплъэ
 •  Атлетикэ псынщIэмкIэ Урысей чемпионату Къэзан щекIуэкIам къыщыхэжыныкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ Кучинэ Марие. Ар метр 1,92-кIэ дэлъейри, и хьэрхуэрэгъухэм ефIэкIащ икIи дыщэ медаль зыIэригъэхьащ.
 • Псоми еджэн…

Налшык теухуауэ

2014-07-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэр илъэс 290-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ, Налшык къалэ администрацэм зэхьэзэхуэ ирегъэкIуэкI «Налшык. Лъагъуныгъэм и тхыдэ…» и фIэщыгъэу фильм кIэщI техынымкIэ.
 • Псоми еджэн…

Хьэгъэщагъэхэм зыдебгъэхьэхи ущыуи хъунукъым

2014-07-31

 • Къэралым и адрей щIыналъэхэми хуэдэу, Ставрополми ирегъэблагъэ Украинэм зи щхьэр къыщезыхьэжьахэр. Ахэр абы хэзэгъа зэрыхъунум, ди гъу­нэгъу къэралым къыпэплъэм топсэлъыхь политикэ щIэныгъэхэм я доктор, Ставрополь щыщ профессор Васильев Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Адэхэмрэ къуэхэмрэ

2014-07-31

 • Майданым мыпхуэдэ щыжаIауэ зэхэтхащ: Донбасс зэуакIуэ дыкIуэнщ, Аваковым и къуэри ди гъусэу окопэм исыну щытмэ. ИпэжыпIэкIэ сыт ищIэр Киев и щIалэгъуалэ дыгъэлым? Ахэр дзэм ираджэркъэ?
 • Газетеджэ гуп
 •   Псоми еджэн…

УФ-м лъабжьэ щигъуэтакъым

2014-07-31

 • Пуанкаре и гипотезэм и пэжагъыр сэтей къызэрищIам къыхэкIыу саугъэту къыхуагъэфэща доллар мелуаныр къеIыхын зымыда Перельман Григорий Дунейм и цIыхуу къалъытэ. Ар планетэм и цIыху нэхъ цIэрыIуэу 100-м хабжащ. Питер фэтэр зэв цIыкIу щызиIэ а щIэныгъэлIыр зищIысыр иджыри къэс яхуэгъэбелджылакъым. Зэзэмызэ ялъэгъуащ тыкуэным ерыскъы тIэкIу къищэхуну кIуэуэ. ЦIыху акъылыфIэ дыдэр хуейтэкъым журналистхэм епсэлъэну.
 •   Псоми еджэн…