ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НОБЭ

2013-09-18

  • Чили Республикэм и лъэпкъ махуэшхуэщ – щхьэхуит щыхъуар (1810 гъэ) егъэлъапIэ.
  • Азербайджаным щагъэ­лъапIэ лъэпкъ макъамэм и махуэшхуэр.
  • 1929 гъэм СССР-м япэ комбайнхэр, «Коммунар» зыфIащахэр, къыщIигъэ­кIыу щIидзащ.
  • Шэрджэс тхакIуэ Хьэбэчыр БетIал къызэралъхурэ илъэси 107-рэ ирокъу.
  • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Мэшыкъуэ Феня къыщалъхуа махуэщ.
  •  
  • Дунейм и щытыкIэнур
  •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 20 – 23-рэ, жэщым градус 15 – 16 щыхъунущ.
  •  
  • Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ